Algemene voorwaarden

A’muse Weddings & More

Wij zijn: Callisto bv (A’muse Weddings & More), met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Vroenhofstraat 34/1 en ondernemingsnummer 1003.591.296.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: hello@amuse-weddings.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via offerte, ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij leveren: A’muse Weddings & More.
 3. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 6. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 8. Producten: 
 • Wedding planning 
 • Wedding styling
 • Wedding coördinatie
 • Online video’s
 1. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 2. Website: https://amuse-weddings.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en fysieke en digitale producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2. Jij, als Klant, erkent deze Algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het ondertekenen van een offerte of het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen worden aanzien als het erkennen van deze voorwaarden.

2.3. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.4. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website of via offerte (na een kennismakingsgesprek). Onze prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.  

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Onze offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 2 weken. Prijzen worden opgegeven op basis van de tarieven die van kracht zijn op de datum van de opgave. Indien jij, als Klant, de opdracht wijzigt na het aanvaarden van de offerte, zullen wij, als Dienstverlener, een nieuwe offerte opmaken met de aangepaste prijs.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht indien dit van toepassing zou zijn.  

3.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

3.6. Indien jij, de Klant, de offerte wilt goedkeuren, dient deze ondertekend doorgestuurd te worden naar hello@amuse-weddings.be. De reservatie van de datum is pas defintief bij het storten van de eerste voorschotfactuur.

Artikel 4- Wijzigingen en annulatie

4.1. Wijzigingen aan de overeenkomst

4.1.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aanpassen.

4.1.2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zullen wij, de Dienstverlener, jou, de Klant, hierover van tevoren inlichten.

4.1.3. Bovendien mogen wij, de Dienstverlener het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate werd onderschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dit niet aan ons toerekenbaar is, dat in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. 

Wij, de Dienstverlener, zullen jou, de Klant, in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Wij, de Dienstverlener, zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4.2. Annulering van de overeenkomst

4.2.1. Wij, de Dienstverlener behouden het recht om een Overeenkomst te beëindigen of te weigeren indien de inhoud de belangen of goede naam van onze onderneming kan schaden.

4.2.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, zijn wij, de Dienstverlener, gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten Overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.2.3. Indien de Overeenkomst door ons wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ons, als Dienstverlener, op jou, de Klant, onmiddellijk opeisbaar. 

4.2.4. Indien jij, de Klant, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die wij, de Dienstverlener, reeds gemaakt hebben geheel door jou, de Klant, worden vergoed. 

Daarboven ben jij, als Klant, ook in elk geval een vergoeding verschuldigd voor het deel van de reeds uitgevoerde Dienst in verhouding tot de prijs van de volledige Dienst. Dit zal minimaal het bedrag van de betaalde voorschotfacturen inhouden, dewelke immers niet worden terugbetaald.

Daarboven zal jij, als Klant, een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de annulatie in functie van de gederfde winst. Wij, als Dienstverlener, hebben het discretionaire recht om de omvang hiervan vast te stellen.

4.2.6. Indien de Overeenkomst tussentijds door ons wordt opgezegd, zullen wij, als Dienstverlener, in overleg met jou, als Klant, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan jou, als Klant, toerekenbaar zijn.


Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, werken met richtprijzen die vermeld staan op de Website (inclusief BTW)

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. De effectieve prijzen staan steeds vermeld op de offerte van ons, als Dienstverlener. 

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van de prijzen voor diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers). Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Bij het sluiten van de Overeenkomst verbind jij, als Klant, je ertoe om een niet-terugbetaalbaar voorschot te betalen ten belope van 50% van het totaalbedrag van de offerte. Dit bedrag dient te worden betaald binnen een termijn van 7 dagen, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

Jij, als Klant, verbindt je ertoe 6 maanden voor het evenement een tweede voorschotfactuur te betalen ten belope van 25% van het totaalbedrag van de offerte. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 

Binnen de 7 dagen na het evenement ontvang jij, als Klant, een derde en tevens laatste factuur voor de resterende 25%. Daarnaast bevat deze factuur eventuele vervoerskosten en andere varia. Ook deze factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

5.2.2. Jij, als Klant, krijgt geen bevestigingsmail na betaling.

5.2.3. Bij gebreke van betaling op de overeengekomen tijdstippen sturen wij, als Dienstverlener, een herinnering. Jij, als Klant, betaalt €15 herinneringskosten (exclusief BTW). 

5.2.4. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de bij deze herinnering gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 250,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.2.5. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verplicht om bij een samengestelde prijsopgave, een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel. 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten Diensten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, bieden wij, als Dienstverlener, volgende Diensten aan:

 • Wedding planning 
 • Wedding styling
 • Wedding coördinatie
 • Online video’s

6.2. Jij, als Klant, bent verplicht je als een goed huisvader te gedragen en goed zorg te dragen voor de gehuurde goederen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1. Algemeen

7.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering of het factuurbedrag, naargelang welk bedrag lager is.

7.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden en onderaannemers in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden en onderaannemers met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

Zo zullen wij, als Dienstverlener, bijvoorbeeld instaan voor de boeking in onze naam van bepaalde externe diensten wanneer dit nuttig is met het oog op onze dienstverlening en de voordeligheid daarvan, waardoor facturatie hiervoor in eerste instantie aan ons gebeurt en jij, als Klant, de gefactureerde bedragen op jouw beurt aan ons, als Dienstverlener, zal moeten betalen.

7.1.3. Wij, als Dienstverlener, zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van jou, als Klant, kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat jij, als Klant, aan ons, als Dienstverlener, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij, als Dienstverlener, voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

7.1.4. Wij, als Dienstverlener, zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, als Klant, en/of schade wegens door jou, als Klant, gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt. Voorgaande is uitgezonderd schade ten gevolge van een eigen opzettelijke fout.

Indien het om een Dienst B2C gaat, is het voorgaande nog uitgezonderd schade ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde, de opzettelijke fout van een aangestelde en lichamelijke schade.

7.1.5. Jij, als Klant, vrijwaart ons, als Dienstverlener voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat jij, als Klant aan ons, als Dienstverlener, onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, tenzij jij, als Klant, aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die jou is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. In geval van schade aan onze eigendom zal dit verhaald worden op jouw burgerlijke aansprakelijkheid.

7.1.6. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van jou, als Klant. Als geadresseerde heb jij, als Klant, tot taak de laatste vervoerder slechts kwijting te geven na verificatie dat de goederen in goede staat worden afgeleverd.

7.1.7.  Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor de prestatie of het materiaal van externe leveranciers. Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.

Wij, als Dienstverlener, zijn evenmin verantwoordelijk voor afval dat niet afkomstig is van de materialen/de diensten die door ons werden verstrekt.

7.1.8.  Extern materiaal moet door jou, als Klant, in dezelfde staat terug afgeleverd worden als waarin dit door ons, als Dienstverlener, werd aangeleverd. Elke schade of verdwijning zal doorgerekend worden aan jou, als Klant, en dit volgens een redelijke vergoeding.

7.2. Overmacht

7.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Jij, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk, schriftelijk, door ons op de hoogte gesteld van de overmacht.

Een voorschot op materialen kan reeds worden gefactureerd, afhankelijk of onze leveranciers dit vragen.

7.2.2. Indien wij, als Dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht een verplichting van ons uit de Overeenkomst reeds gedeeltelijk zijn nagekomen, ben jij, als Klant, verplicht om dit gedeelte te vergoeden.

7.2.3.  Indien er een evenement wordt georganiseerd in tijden van tijdelijke beperkingen van hogerhand, moet het evenement voldoen aan de maatregelen die zijn opgelegd door de overheid. Hierbij behouden wij, als Dienstverlener, het recht om een meerkost aan te rekenen voor extra manuren/ materialen. 

7.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

7.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan u ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger is dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.5. Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 8 – Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voldoende gemotiveerd kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener, via mail. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij, als Dienstverlener, in staat zijn om zo adequaat mogelijk te reageren.

Iedere klacht die kenbaar wordt gemaakt na deze 7 dagen is ongeldig.

Jij, als Klant, kan er ook steeds voor kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via volgende link: 
https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.  

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke Producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

9.2. Uitzonderingen: 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze online video’s, aangezien dit digitale inhoud zonder materiële drager is, indien jij, als Klant:

 • Uitdrukkelijk hebt ingestemd om de levering van de dienst plaats te laten vinden binnen de wettelijke bedenktijd.
 • Verklaard hebt om afstand te doen van het herroepingsrecht.
 • De dienst daadwerkelijk en volledig geleverd is.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden erken jij, als Klant, uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de Website eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

10.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. 

10.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

10.4. Wij, als Dienstverlener, behouden het recht om jouw foto’s, mits toestemming van jou en de fotograaf, te gebruiken voor commerciële doeleinden (blogpost, gebruik op Website en social media, print, …).

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

11.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring die toegankelijk is op onze Website.  

11.2. Daarnaast moet wij, als Dienstverlener, voor het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy. 

Artikel 12– Geheimhouding 

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

– het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 

– het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen zijn uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 

– het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 

– Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna. 

12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden kan beperken.

Artikel 13 – Algemeen 

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of onze Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

13.3.  Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Laatste update: 16/01/2024